Излез навън! Предизвикателства на открито – Условия за ползване

 • Версия 1, последна актуализация на: 15/12/2022
 • Въведение:

Излез навън! Предизвикателства на открито е уеб платформа за създаване на приключения и предизвикателства за хора (18-69 г.), които да ги мотивират да се впуснат в откритата природа. Поддържа се от Консорциум от неправителствени организации: Експертен пул – България, Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca – Италия, Асоциация GLAS и Европейска република – Гърция, наричан по-долу “Консорциумът”.

Услугата е безплатна за потребителите. Тя е създадена в рамките на проекта 101050672 “GoOutThere! Outdoor Challenge “, финансиран по програма “Еразъм+”.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и позиции обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

 • Условия за ползване:

Следните правила и условия уреждат всяко използване на платформата GOT OUTDOOR и всички свързани услуги, достъпни чрез нея. Платформата и услугите са собственост и се управляват от КОНСОРЦИУМА, наричан по-долу “Услугата”.

Предлаганата услуга е предмет на приемане от Ваша страна на настоящите условия за ползване, както и на всички други оперативни правила, политики и процедури, които могат да бъдат публикувани по всяко време.

Моля, прочетете внимателно това споразумение, преди да получите достъп или да използвате услугата. С достъпа до или използването на която и да е част от платформата, Вие се съгласявате да се обвържете с правилата и условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава не трябва да влизате в платформата или да използвате Услугата.

Услугата е достъпна само за лица, които приемат условията по-долу.

 • Вашият GOT OUTDOOR акаунт. Ако създадете акаунт в платформата, Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на Вашия акаунт и проучвания и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се случват в профила и всички други действия, предприети във връзка с Вашия акаунт. Трябва незабавно да уведомите КОНСОРЦИУМА за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или за всяко друго нарушение на сигурността. КОНСОРЦИУМЪТ не носи отговорност за действия или бездействия, извършени от Вас, включително за вреди от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия.
 • Отговорност на участниците. КОНСОРЦИУМЪТ не е прегледал и не може да прегледа всички материали, публикувани в различните проучвания, и следователно не може да носи отговорност за съдържанието, употребата или ефектите на този материал. Управлявайки платформата, КОНСОРЦИУМЪТ не представлява и не внушава, че одобрява създадения там материал или че смята, че такъв материал е точен, полезен или невреден. Вие сте отговорни за предприемането на необходимите предпазни мерки, за да защитите себе си и компютърните си системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание.
 • КОНСОРЦИУМЪТ отхвърля всякаква отговорност за вреди, произтичащи от използването от потребителите на услугата или от изтеглянето от тези лица на наличното съдържание.
 • Съдържание, публикувано на други уебсайтове. КОНСОРЦИУМЪТ не може да преглежда всички материали, включително компютърен софтуер, предоставени чрез генерирани от потребителите проучвания и уеб страници, към които GOT OUTDOOR препраща, и тази връзка към GOT OUTDOOR. КОНСОРЦИУМЪТ няма контрол върху тези уебсайтове и уеб страници, които не са на ОТКРИТО, и не носи отговорност за тяхното съдържание или използване. Чрез свързване към уебсайт или уеб страница, които не са на GOT, КОНСОРЦИУМЪТ не представлява или предполага, че подкрепя такъв уебсайт или уеб страница. Вие сте отговорни за предприемането на необходимите предпазни мерки, за да защитите себе си и компютърните си системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание. КОНСОРЦИУМЪТ отхвърля всякаква отговорност за каквато и да е вреда, произтичаща от използването от Ваша страна на уебсайтове и уеб страници, които не са на открито.
 • Нарушаване на авторски права. Тъй като КОНСОРЦИУМЪТ изисква от другите да зачитат неговите права на интелектуална собственост, той зачита правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материал, намиращ се на или свързан с проучване, нарушава авторските Ви права, Ви насърчаваме да уведомите КОНСОРЦИУМА. КОНСОРЦИУМЪТ ще отговори на всички такива уведомления, включително, ако е необходимо или подходящо, като премахне материала, който е в нарушение, или деактивира всички връзки към материала, който е в нарушение. КОНСОРЦИУМЪТ ще прекрати достъпа на потребителя до и използването на платформата, ако при подходящи обстоятелства потребителят бъде определен като повторен нарушител на авторските права или други права на интелектуална собственост на КОНСОРЦИУМА или други.
 • Промени. КОНСОРЦИУМЪТ си запазва правото по свое усмотрение да променя или заменя която и да е част от настоящото споразумение. Продължаването на използването на услугата или достъпа до платформата на ВИТЕХ ЕООД след публикуването на каквито и да е промени в настоящото споразумение представлява приемане на тези промени. КОНСОРЦИУМЪТ може също така в бъдеще да предлага нови услуги и/или функции чрез платформата (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги са предмет на правилата и условията на настоящото споразумение.
  • Край. КОНСОРЦИУМЪТ може да прекрати достъпа Ви до цялата или част от Услугата GOT, и така, платформата по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, в сила незабавно. Ако желаете да прекратите това споразумение или профила си в HERE (ако имате такъв), можете просто да преустановите използването на уебсайта. Всички разпоредби на настоящото споразумение, които по своето естество са в сила след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранции, обезщетение и ограничения на отговорността.
  • Отказ от гаранции. Платформата GOT OUTDOOR се предоставя “както е”. КОНСОРЦИУМЪТ и неговите доставчици и лицензодатели се отказват от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение. Нито КОНСОРЦИУМЪТ, нито неговите доставчици и лицензодатели дават каквито и да било гаранции, че платформата ще бъде без грешки или че достъпът до нея ще бъде непрекъснат или непрекъснат.
  • Ограничаване на отговорността. В никакъв случай КОНСОРЦИУМЪТ или неговите доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност по отношение на който и да е предмет на настоящото споразумение по какъвто и да е договор, небрежност, строга отговорност или друга правна или справедлива теория за: (i) специални, случайни или последващи щети; ii) разходите за набавяне на заместващи продукти или услуги; (iii) за прекъсване на използването или загуба или повреждане на данни. КОНСОРЦИУМЪТ не носи отговорност за неизпълнение или забавяне поради въпроси извън техния разумен контрол. Гореизложеното не се прилага до степента, забранена от приложимото законодателство.
  • Общо представителство и гаранция. Вие декларирате и гарантирате, че (i) използването на Услугата от Ваша страна ще бъде в строго съответствие с Декларацията за поверителност на VOUBS, с настоящото споразумение и с всички приложими закони и разпоредби (включително, без ограничение, всички местни закони или разпоредби във Вашата държава, щат, град или друга правителствена област, по отношение на онлайн поведението и приемливото съдържание, и включително всички приложими закони относно предаването на технически данни, изнесени от Европейския съюз или страната в Европейския съюз. което пребивавате) и (ii) използването на Услугата няма да наруши или злоупотреби с правата на интелектуална собственост на трета страна.
  • Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате КОНСОРЦИУМА, неговите изпълнители и лицензодатели, както и съответните им директори, длъжностни лица, служители и агенти от и срещу всякакви искове и разходи, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на платформата, включително, но не само, нарушаването на настоящото споразумение.
  • Смесен. Настоящото Споразумение представлява цялото споразумение между КОНСОРЦИУМА и Вас, потребителя, относно предмета на настоящото и може да бъде променяно само чрез писмено изменение, подписано от упълномощен изпълнителен директор на КОНСОРЦИУМА, или чрез публикуване от КОНСОРЦИУМА на преработена версия. Ако някоя част от това споразумение се окаже невалидна или неприложима, тази част ще се тълкува така, че да отразява първоначалното намерение на страната, а останалите части ще останат в пълна сила и ефект. Отказът на която и да е от страните от което и да е условие или условие на настоящото споразумение или всяко негово нарушение във всеки един случай няма да отмени такова условие или последващо нарушение на него.